X
تبلیغات
محمد حسن.اسايش
محمد حسن.اسايش
محمد حسن
اسايش

بيرجند
خراسان جنوبی
ايران

-جانباز انقلاب عزیز خدامنم طفل صغیر خامس آل عبا منم آنکس که بهر یاری فرزند فاطمهحنجر کند نشانه ی تیر بلا منم لب تشنه ام ولی بخقیفت چو بنگریسر چشمه ی شریعه ی آب بقا منمبا آنکه بوی شیر رسد از دهان منبرهم زن رژیم ستم از خدا منم آن کودکی که درس به جنگ آوران دهد چون پیر سالخورده ی دانشسرا منم بر یاری امام مبین جان دهم ولی احیا کننده ی روش انبیا منم باب الحوائجی که کند رفع مشکلاتدر هردو کون از طرف کبریا منم خون خدا حسین بود ومن زخون او امضاء کننده ی سند کربلا منم برروی دست سروردین کشته می شوم چون پیش مرگ زاده ی خیرالنسا منملب خند می زنم به رخ مرگ این زماناعلام می کنم بشهادت رضا منم در روز حشر (خادمه) را یاور ومعین در دادگاه عدل بوقت جزا منمنقل از: جلددوم شکوفه های انقلاب -نادعلی کربلایی-موسسه مطبوعاتی خزر-تهرانگشت وگذارفراوان دروب -ایجادفتوبلاگ وایجادوبلاگ -علاقه مند به شعروادب فاسی اعم از قدیم وجدیدوعلاقه مندبه اشعار مذهبی بویژه در زمینه ی محرم وچهارده معصوم ویاران آنها----mha3131 -گیرنده : مدیر - تاریخ ارسال : ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ صبابگوی زما بندگان به شاه زمانه که ای سر آمد خوبان دهر ومیر یگانه گذشت عمر گرانمایه در هوای وصالت شب فراق محبان شها سر آمده یا نه زعمر بهره نبردیم بی فروغ جمالت بغیر ناله ی جانسوز صبح و آه شبانه گهی زهجر تو گه در رثای شاه شهیدان دل فسرده چو مرغ سحر بود به ترانه فغان وآه از آن دم که شاه شد سوی لشکر برای اصغر بی شیر بهر آب روانه که ای گروه بحق پشت کرده گرچه زعدوان به نزدتان سخن حق بود فسون وفسانه کنون بسوی صغیرم نظر کنید که شاید به کودکیش بسوزد دل یکی زمیانه هنوزداشت بلب بهر شیر خواره تمنا که تیر حرمله حلق ورا نمود نشانه گرفت خون را فشاند شه به سوی عرش نثار درگه محبوب کرد وضبط خزانه هر آنکه نصرت حق کرد (صالحی ) بیقین دان که هست در صف یاران شهریار زمانه ---اثر طبع صالحی نیشابوری -به نقل از ص 36 کتاب سرودهای امام مهدی - انتشارات قلم -قم -گردآورنده : حسین حقجو ---ای نبی را عزت اجداد ، یابن العسکری ای علی را ارشد اولاد ، یابن العسکریچاره شد از دست ، ای بیچارگان را دستگیر از تو جوید شیعه استمداد ، یابن العسکریرحم کن بر غربت اسلام وبر اسلامیان هردورا شد موقع امداد ، یابن العسکری در کجایی ، العجل ، ای بی پناهان را پناه نیست تاب این همه بیداد ، یابن العسکریمرغ دل شد مبتلا چون صید در کنج قفس این دل از غم کی شود آزاد ،یابن العسکریکشتن یک مادری مانند زهرا کی رود تا قیامت از دل اولاد ، یابن العسکری بود مشغول عزاداری که ناگه آمدند بر سرش یک عده چون جلاد ، یابن العسکری ضربت مسمارآن در شد بجایی منتهی گشت محسن کشته ی بیداد ، یابن العسکری فاطمه بین در ودیوار ، از بی طاقتی شد بلند از سینه اش فریاد ،یابن العسکری(هاشمی ) را داغ زهرا وغم اولاد او کرده گریان تاصف میعاد ، یابن العسکری نقل از: سرودهای امام مهدی عج..-ص ۴۵ گردآورنده -حسین حقجو ـ انتشارات قلم -قم ----ای نبی را عزت اجداد ، یابن العسکری ای علی را ارشد اولاد ، یابن العسکریچاره شد از دست ، ای بیچارگان را دستگیر از تو جوید شیعه استمداد ، یابن العسکریرحم کن بر غربت اسلام وبر اسلامیان هردورا شد موقع امداد ، یابن العسکری در کجایی ، العجل ، ای بی پناهان را پناه نیست تاب این همه بیداد ، یابن العسکریمرغ دل شد مبتلا چون صید در کنج قفس این دل از غم کی شود آزاد ،یابن العسکریکشتن یک مادری مانند زهرا کی رود تا قیامت از دل اولاد ، یابن العسکری بود مشغول عزاداری که ناگه آمدند بر سرش یک عده چون جلاد ، یابن العسکری ضربت مسمارآن در شد بجایی منتهی گشت محسن کشته ی بیداد ، یابن العسکری فاطمه بین در ودیوار ، از بی طاقتی شد بلند از سینه اش فریاد ،یابن العسکری(هاشمی ) را داغ زهرا وغم اولاد او کرده گریان تاصف میعاد ، یابن العسکری نقل از: سرودهای امام مهدی عج..-ص ۴۵ گردآورنده -حسین حقجو ـ انتشارات قلم -قم ----درولادت امام حسن عسکری :مژده که شد چهره نما عسکری گشت عیان نور خدا عسکری مژده که در جلوه رخ یار شدجلوه کنان مظهر دادار شد حسن حسن باز پدیدار شد کون ومکان مطلع الانوار شدگشت زرخ پرده گشا عسکری گشت عیان نور خدا عسکری مژده به یاران که حسن آمدهعسکری آن فخر زمن آمده خرمی دهر کهن آمده8 آز مه رخ پرده فکن آمدهکرده عیان ماه لقا عسکری گشت عیان نور خدا عسکری مژده که در هشتم ثانی ربیعگشته عیان عارض بدرعسکری شکر خداوند بصیر وسمیع کزرخ آن شمس مقام رفیعداده در ایجاد صفا عسکری گشت عیان نور خدا عسکری مژده کهپیری جهان شد جوان گشت منور همه کون ومکان شد متولد شه با عز وشان شبل نقی والد شاه زماننور خداشمس هدی عسکری گشت عیان نور خدا عسکری ---به نقل از دیوان آذر جلد دوم-ص138-چاپخانه طوس مشهد -1382 هجری قمری---------------آنکس که دراین ره سر وجان داد حسین استمردی که چوکوهی ببر تیشه ی بیداددامن بکمر برزد واستاد حسین استدرسی به بشر داد بدستور الهیدرسش عملی بود نه کتبی ،نه شفاهیآیین یزیدی که بری بود زانصافننمود بتهدید وبه تطمیع گواهیدر معرکه دشمن چوبه او خط امان دادرد کرد وخروشان شد ودر معرکه جان دادننهاد بزنجیر ستم گردن تسلیمحنجر بدم خنجر بیداد گران دادمردانه دراین معرکه بنهاد قدم رابر ضدستمکار بر افراشت علم رابا نیروی یزدانی وبا دست خداییبشکست بهم قدرت ارکان ستم رااعلامیه از قتلگه کرب وبلا دادبا زینب وسجاد سوی شام فرستاداین جمله زخون بود در آن نشریه مسطورباید بشر از قید اسارت شود آزاداو کرد بنوع بشر این قاعده تعلیمکاندر ره آزادگی از جان نبود بیمدیگر نهراسد زستمکار ستمکشمظلوم بظالم نکند کرنش وتعظیمهر وحشی ناکس نزند کوس تمدنهر کافر ناحق نزند لاف تدیناشرار باحرار نگیرند سر راهناکس نفروشد بکسان ناز وتفر عنشمشیر نباشد بکف زنگی بد مست خائن نشود عالی وعالی نشود پست باشد که ببالند وننازند ونتازنداز باب زر وسیم باشخاص تهیدستبرچیده شود قاعده ورسم توحشاز مسند حق دور شود قاضی حق کشازبین رود منکرومعروف بیاید جاهل رهد از جهل چو عالم بزید خوشمردم همه با کافر وظالم بستیزندپویند ره حق وزناحق بگریزندکوبند همی سنگ الم بر سر بدخواهبر فرق تبهکار همی خاک بریزنداین حکم صریح است وبدیه است ومحققچیره نشود حق کش وکشته نشود حقبیداد گری را اثری نیست بعالمزنده است حسین ابن علی آن حق مطلق-(ازبصیر اصفهانی-به نقل از شاهکارهای ادب فارسی(اشک شفق)صص۲۰۰-۲۰۱ آراسته ی رضا معصومی -نشریه ماه نوع -ناشر : رشیدی -دیماه ۱۳۶۲ شمسی)-------------------جلوه گاه حق از احمد مهران-همان ماخذ-ص ۲۰۲:--تاابد جلوه گه حق وحقیقت سر توستمعنی مکتب تفویض علی اکبر توستای حسینی که تویی مظهر آیات خدایاین صفت از پدر وجد تو در جوهر توستدرس مردانگی عباس بعالم آموختزانکه شد مست از آن باده که در ساغر توستطفل شش ماهه تبسم نکند پس چه کند ؟آنکه بر مرگ زند خنده علی اصغر توستای که در کرببلا بیکس ویاور گشتی چشم بگشا وببین خلق جهان یاور توستخواهر غمزده ات دید سرت بر نی وگفت:آنکه باید به اسیری برود خواهر توست(بابی انت وامي)كه تواي مكتب عشقعشق را مظهر و آثار علي اصغر توستای حسینی که بهر کوی عزای تو بپاستعاشقان رانظری دردم جان پرور توستخواست (مهران )بزند بوسه سراپای تورادید هر جا اثر تیر زپا تاسر توست --نقل از ص۲۰۲ اشک شفق -آراسته رضا معصومی-سروده احمدمهران --- ای دخت رسول! نوبر آوردی از بهرعلی تو دختر آوردیای زوج علی ،دختر طاها! خوش کودک نیک منظر آوردیای جان بفدات کز یم عفت از گوهر ناب بهتر آوردیبر یاری پیشوای انسانها الحق که نمونه خواهر آوردیگلزار رسول را تو ازاین گل احسن که نکو معطر آوردیای زهره ی آسمان خوش بختی آفاق همه منور آوردیبهر حسنین از ولی حق غمخوار ومعین ویاور آوردیدربحر ولای ساقی کوثر از آب حیات بهتر آوردینازم بتو ای شفیعه ی محشر زینت ده روز محشر آوردیای طاهره ی مطهر ، ای زهرا ! بر دین رسول زیور آوردیاز شاه نجف ، کننده ی خیبر یک فاتح فتح پرور آوردیآری بشکست کاخ استبداد مانند علی سخنور آوردییک دختر قهرمان زشیر حق از بهر جهاد اکبر آوردی از باب علوم کشور دانش یک عالمه ی مظفر آوردیاز بهر دفاع حق فرزندت بر دیده ی کفر اژدر آوردیزاین دختر قهرمان بی همتا مشتی بدهان کافر آوردیدر ماه نکو ، زرحمت ایزد زینب زبرای حیدر آوردیای مادر یازده ولی حق بر فلک نجات لنگر آوردیاز بهر اسیران دیار غم غمخوار بجای مادر آوردیبر بیکسی حسین مظلومت آیت بجهاد اکبر آوردیای(کرببلایی ) از سر اخلاص بر طوطی طبع شکر آوردی-اثر طبع شاعر معاصرومداح اهلبیت -مرحوم شادروان -ناد علی کربلایی -پدر سه شهید-به نقل از کتاب سوم -ارمغان کربلا -صص 99-100-انتشارات خزر -خیابان پانزده خرداد تهران (بوذرجمهری سابق) ------------------ عید سعید شه صاحب زمان باد مبارک به همه شیعیان -- مژده زمیلاد شه بحر وبر قائم دین ، حجت اثنی عشر مظهر الطاف حی داد گر نورمبین وارث خیرالبشرسبط نبی پادشه انس وجان باد مبارک به همه شیعیان --مژده که بر جسم جهان جان رسید جان جهان حاکم فرمان رسید حجت حق قاطع برهان رسید هادی دین ،حامی قرآن رسید شبل علی خسرو کون ومکان باد مبارک به همه شیعیان--مژده که شد قدرت حق آشکار گشت عیان مظهر پروردگار جامع الاسرار شه ذوالوقار حجت حق خاتمه ی هشت وچار سیف خدا رایت امن وامان باد مبارک به همه شیعیان ---مزده که میلاد شه عالم است عید سعید ولی اعظم است مولد سبط نبی اکرم است آنکه بخوبان جهان خاتم است حجت حق سید صاحب زمان باد مبارک به همه شیعیان --بنقل از دیوان آذر خراسانی -ص ۱۴۵ -انتشارات طوس مشهد -چاپ ۱۳۸۲ هجری قمری -اثر طبع مرحوم حاج سید غلامرضا آذر خراسانی سرخسی --عید میلاد صاحب زمان است نوبت شادی شیعیان است عید میلاد صاحب زمان است نوبت شادی شیعیان است حامی دین پیغمبر آمد از قدومش منور جهان است شادی از چشم نرجس عیان است --- بوی گل می وزد از گلستان بلبل از شوق گل نغمه خوان استمقدمت ای خسرو خوبان مبارک--- از پی آن روزهای پر غم ودرد ومحنت رخ نما ای آفتاب روشنی بخش ، ای ذره پرورای رخت مظهر حسن داور ازتو عدل الهی میسرریشه ی ظالمان را برانداز حاجت بیدلان رابر آور مقدمت ای خسرو خوبان مبارک --- عید میلاد توبر همه ایران مبارکچشم ما بوده دایم براهت تانمایی رخ همچو ماهتبر کشی آن دم تیغ دوسر را بنگر این امت بی پناهتدر مسیرت بود نهضت ما قلب پاکت به عرضم گواه استپای کن در رکاب سعادت سان ببین لشکر واین سپاهتمقدمت ای خسرو خوبان مبارک عید میلادتو بر همه ایران مبارکریشه ی کشور آشنایی زآشنایان مفرما جدایی ای خوش آن دم که از کوی جانان برقع ازروی ماهت گشایی عقده های گره خورده در دل با شکر خنده از دل زداییهم قبول از حقیقت زاحسان شعر نا قابلش را نماییباغبانا جشن پیروزی بپا کن از خزان تشنگی مارا رها کن----کشته شد شیر خدا، ُآه و واویلا ابن عم مصطفی ، آه وواویلا آه وواویلا عزیزان کشته شد حیدر، ساقی کوثر والی ملک ولایت ، حجت داور ، شاه بحر وبرمهر افلاک شجاعت ،شاه ازدر در ،فاتح خیبر خسرو دارین ، سرور کونین ،والد سبطینشد قتیل اشقیا ، آه وواویلا——آه و واویلا که مشتق فرق حیدر شد ،شور محشرشدغرق بحر خون ولی الله اکبر شد ،دل پراخگر شد لاله سان محراب ونیلی پوش منبر شد ، تیره اختر شدشد فلک لرزان ، شد ملک گریان ، انس وجان نالان شد بپا شورعزا ، آه وواویلا—-آه و واویلا که بن عم شه خاتم ، سرور عالم شد قتیل ازتیغ ظلم زاده ی ملجم ، شدبپا ماتمزین مصیبت شد عیان در خلق شور غم ،با الم همدم عرشیان مغموم ، فرشیان مهموم ،زینب وکلثوم شد بخون سر شنا ، آه وواویلا —آه وواویلا که زینب بی پدر گردید،خونجگر گردید خون روان از چشم شبیر وشبر گردید ،دیده تر گردید نوحه گر ازاین عزا جن وبشر گردید سربسر گردیداشکها جاری ، ناله هاناری ، با غم وزاری شد جمیع ماسوا ، آه وواویلا —-آه وواویلا که سبطین را بحال زار ، دیده شد خونبار شد عیان گرد یتیمی بر گل رخسار، با دل افکارزینب وکلثوم را برجسم وجان زد نار ، این غم بسیار عندلب آسا توده یطاها در غم بابامی کشند ازدل نوا ، آه وواویلا—-آه وواویلاکه شداز این غم عظما ، غرقه خون دلها از ثری شد تا ثریا شورش وغوغا ، بانگ واویلادر نوای وا علیا طارم اعلا،ساکنین یکجا زین عزا یکسر ، دست غم بر سر می زند آذرباخروش وناله ها ، آه وواویلا —-به نقل ازدیوان آذر خراسانی -جلد سوم -صص ۳۸-۳۹ -انتشارات طوس مشهد-اثر طبع مرحوم سید غلامرضا آذر خراسانی ———بمناسبت شهادت علی ابن ابیطالب (ع) -قسمت دوم:از نادعلی کربلایی:لرزه در عرش علا افتاده غرقه خون شیر خدا افتاده میرسد ناله ای از عرش برین کشته شد شیر خدا رهبر دینآنکه در خانه ی حق گشت پدید شد به معراج خداوند ، شهید آنکه غمخوار یتیمان می بود غرقه خون گشت براه معبودراد مردی که صلونی می گفت فرق بشکافته در بستر خفتآنکه تکمیل شده دین از او لاله رنگ است زخونش سر وروآنکه در خانه ی حق بت بشکست در شب قدر به ایزد پیوستکشته شد آنکه بدی یاور ویار به یتیم وبه اسیر وبیمارآه آه از ستم قوم دغا کشته شد حجت حق ، شیر خدااز ستم کاری ابن ملجم غوطه ور (کرببلایی) در غمنقل :از صص ۵۷-۵۸ ارمغان کربلا -اثر نادعلی کربلایی -انتشارات خزر -تهران —

محرم-ماه خون وقيام -ماه شهاىت -ماه شکست دشمن ماه قيام ،ماه حسين ، ماه انقلاب ماه خروج پيشرومومنان بود ماه شکست دشمن قرآن وفتح حق ماه ظهور عدل به اهل جهان بود مردي قيام کرده به صحراي کربلا کز خاندان خاتم پيغمبران بود مردي قيام کرده که باانقلاب
بازنشسته
--------------آمد شب میلاد علی شمس خراسان فرزند نبی ،رهبردین،حامی قرآن ده مژده که امشب شده عالم همه گلشن زاین شمس ضحا کشور ایمان شده روشن ای نور خداوند تبارک به تو احسن کز مقدم تو گشته فزون رونق ایر----------------------------------------------------
شعر-ادبیات فارسی -داستان -نویسندگی -وبلاگ نویسی -=ایجاد آلبوم عکس -عکاسی

مژده که میلاد شه خاتم است عید سعید نبی اکرم است مزده که مسروری عالم رسید خرمی عالم وآدم رسید هادی کل ُ سید خاتم رسید منجی عالم شه اکرم رسید خرم از او خاطره ی عالم است
محرم-ماه خون وقیام -ماه شهاىت -ماه شکست دشمن ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب ماه خروج پیشرومومنان بود ماه شکست دشمن قرآن وفتح حق ماه ظهور عدل به اهل جهان بود مردی قیام کرده به صحرای کربلا کز خاندان خاتم پیغمبران بود مردی قیام کرده که باانقلاب
صحن زیبا وبا صفای مسجدالنبی -اسایش -1388 شمسی عزای رسول الله (ص) -امام مجتبی (ع) وامام رضا (ع) عزای رسول الله (ص) یارسول الله داغت بر عزیزان زود بود یا نبی الله دوری از تو این سان زود بود یاامین الله یا خیرالورا ، بد
-آمد شب میلاد علی شمس خراسان فرزند نبی ،رهبردین،حامی قرآن ده مژده که امشب شده عالم همه گلشن زاین شمس ضحا کشور ایمان شده روشن ای نور خداوند تبارک به تو احسن کز مقدم تو گشته فزون رونق ایران شددر شب میلادی آن سید ورهبر از سجده به شکرانه حق موسی

جشن عید غدیر-روز غدیر در واقع عید آل محمد علیهم السلام و روز جشن اهل بیت است، و به همین جهت تأکید خاصى از سوى ائمه علیهم السلام بر جشن گرفتن ---- صبابگوی زما بندگان به شاه زمانه که ای سر آمد خوبان دهر ومیر یگانه
10/01/1331


»ازهردری سخني -از هرکجا تصويريا+ آلبوم عکس -جوان بلاگ
»كوچ بلاك -وبلاگ كوچ نهارجان یا کوچ خراشاد-جوان بلاگ
»همراه با چهارده معصوم(عليهم السلام ) وياران