خرم آباد چت

خرم آباد چت

چت خرم آباد یکی از بهترین چت های شهرستان خرم آباد که در اوایل سال 1385 افتتاح و به فعالیت خود ادامه داده است تا هم اکنون که ما برای شما عزیزان اینجارو معرفی می نماییم

خرم آباد چت

خرم آباد چت اصلی . آدرس اصلی و بدون فیلتر خرم آباد چت

تاریخ سکونت در خرم‌آباد
شهری که امروزه خرم‌آباد نام نهاده شده‌است، از نخستین سکونت گاه‌های مردم ایران به شمار می‌رود. ₪₪غارهای مسکونی دره خرم‌آباد که از آن جمله می‌توان به غارهای کنجی، یافته، پاسنگر، گراجنه و اشکفت قمری ₪اشاره کرد، حاوی آثار زندگی انسان غارنشین در دوره‌های موسترین، بارادوستی و زارزی بوده‌است. بنابر تاریخ ₪گذاری‌هایی که از راه آزمایش رادیو کربن در غارکنجی به عمل آمده قدمت آثار آن متجاوز از ۴۰ تا ۵۰ هزار سال ₪پیش است.گزارش و نتیجه پژوهش و بررسی‌های دکتر فرانک هو استاد دانشگاه رایس آمریکا و همکارش، فلانری و دیگر پژوهشگران همراه ایشان که در سالهای ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ خورشیدی در لرستان انجام گردید و به سال ۱۹۶۷ در آمریکا منتشر شد در بردارنده اطلاعات ارزشمندی از دوره پیش از تاریخ خرم‌آباد ₪اس₪ت. فرانک هول در مورد پژوهش‌های خود در دره خرم‌آباد این چنین می‌نویسد:

«بهترین اطلاعات ما راجع به سکونت و نحوه امرار معاش انسانهای اواخر دورهچهارم زمین شناسی مربوط به ₪دره خرم‌آباد واقع در جنوب غربیایراناست. دره خرم‌آباد بهدرازای ۱۵ و پهنای ۱۰ کیلومتر بین کوههایآهکیکه به موازات هم کشیده شده‌اند و درارتفاع ۱۱۷۰ متر از سطح دریا واقع شده‌است. کوههای اطراف آن به صورت یک ₪منبع ذخیرهآبدر آمده‌اند. دره خرم‌آباد دارایچشمه‌های آب خنک و تعدادی غار است. به هم فشردگی این دره و ₪وجود غارهای متعددی کهبه وسیله انسانهای پیش از تاریخ اشغال گردیده، سبب شد که ما این دره را بجنورد چت

مرکزتحقیقات مربوط به دوره پالئولیتیک میانه دیرینه سنگی قرار دهیم. تا کنون ما ۱۷ محلاز اقامتگاههای ₪انسانی دوره دیرینه سنگی را در این دره یافته‌ایم آنچه مسلم است ایناست که با تحقیقات بیشتر می‌توان محل‌های بیشتری پیدا نمود. از این ۱۷ غار، دست کم۵غار از آنها مربوط به دوره دیرینه سنگی بوده و شامل ₪تمدن دوره میانه دیرینه سنگیو متجاوز از شش غار دیگر متعلق به دیرینه سنگی فوقانی و شامل تمدن بارادوستی است،دو غار دیگر نیز مربوط به پایان دیرینه سنگی فوقانی و شامل تمدن زارزی بوده شاید ششغار ₪₪دیگر نیز مربوط به دیرینه سنگی فوقانی باشند.آثار خرم‌آباد حاکی از سکونت دامنهدار و مداومی درزاگرس ₪هستند.»₪
فرانک هول ۱۳ مورد تاریخ یابی به وسیله رادیوکربن از آثار دیرینه سنگی در دره خرم‌آباد انجام داده‌است که دو ₪مورد مربوط به دوره موستری و ۱۱ مورد مربوط به مرحله، بارادوستی بوده، ۲ مورد نمونه موستری از لایه زیرین غار کنجی به دست آمده و تاریخ آن متجاوز از ۴۰ هزارسال است و نمونه بارادوستی به دست آمده از غار ر₪یافته بین ۲۱ هزار تا ۴۰ هزار سال پیش تاریخ گذاری شده‌اند. فرانک هول به علت فراوانی محل‌های دوره بندرعباس چت دیرینه سنگی در دره خرم‌آباد به یک دسته بندی موقتی از محل‌های مسکونی به شرح زیر دست یافته‌است :ر
*اقامتگاههای فصلی که احتمالا به وسیله یک یا دو خانواده پدر سالاری در مدت کوتاهی و یک فصل از سال ر₪اشغال می‌شده است.

ایلام چت
*اقامتگاههای کشتار که به وسیله گروهی از شکارچیان برای یک یا دو روز اشغال می‌شده‌اند که بین ۴۰ هزار تا ₪۱۰۰ هزار سال قبل از میلاد مسیح مورد استفاده بوده‌اند.ر
*اقامتگاههای موقتی که شکارچیان برای لحظاتی کوتاه جهت برررسی وضع شکار یا ساختن ابزار سنگی در ₪آنجا توقف نموده و معمولاً پس از ترک کردن دیگر به آنجا مراجعه نمی‌نمودند.₪راراک چت
وی در ادامه پژوهش‌های خود در دره خرم‌آباد به محل اردوگاههای شبانی که مربوط به ۶۰۰۰ تا ۵۸۰۰ سال رپیش از میلاد مسیح بوده‌است، دست یافته و نتیجه گرفته‌است که بین ۴۵ هزار تا ۳۸ هزار سال پیش از این ₪مردمانی غار نشین در این دره سکونت داشته‌اند که گاهی برای شکار غذایی اصلی خود کوچ می‌کرده‌اند.

₪دیگر آثاری که از هزاره های پیش از میلاد مسیح در این سرزمین به جای مانده‌است و حکایت از زیست اقوام و رتأثیر مردمان و فرهنگ آن بر فرهنگ ایران باستان دارند پیشرفت آنان به ویژه کاسی‌ها، قدیمی‌ترین ساکنان و حکام آریایی این دیار که ۵۷۶ سال بر بابل حکومت کردند و باعث تعجب جهانیان شده‌است، ساخت مفرغ است اردبیل چت

ر₪و به همین دلیل لرستان را مهد تمدن مفرغ نامیده‌اند. البته در تاریخ نام عیلامیان به عنوان نخستین دولت که ربه طور منظم بر لرستان حکومت کرده‌اند ثبت شده‌است.₪

    نظرات بسته شده اند